KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FLAVOURTEC sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 28, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416589, NIP 5862276576, REGON 221638088, o kapitale zakładowym 10.000 zł

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: ul. Geodetów 28, 80-298 Gdańsk
 • poczty elektronicznej: rodo@flavourtec.net
 • telefonu: +48 58 770 05 19

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, stanowi jednak warunek nawiązania kontaktu z Administratorem.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Admini-stratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
 • dane osobowe: imię, nazwisko, nick, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny
 • podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
 • czas przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu
 • podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • czas przetwarzania: do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być, w szczególności, przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie, pocztowe, IT.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacja wieku
Musisz mieć więcej, niż 18 lat, by wejść na tę stronę.