Regulamin

Zasady i warunki

"SKLEP Flavourtec" oznacza Flavourtec Sp. z o.o. wraz ze swoimi spółkami zależnymi i holdingowymi oraz wszelkimi spółkami zależnymi takich spółek holdingowych;

"Warunki" oznaczają niniejsze warunki;

„Towary" oznaczają wszelkie towary zakupione na podstawie niniejszych Warunków;

„Usługi nieobjęte subskrypcją" oznaczają wszelkie Usługi inne niż Usługi objęte subskrypcją;

'„Dane osobowe" oznaczają dane dostarczone nam przez użytkownika;

"Usługi" oznaczają wszelkie usługi zamówione lub zakupione w inny sposób na podstawie niniejszych Warunków;

„Usługi abonamentowe" oznaczają Usługi, które użytkownik subskrybuje na bieżąco, na przykład Usługi wsparcia technicznego;

"My/nasz/nas" oznacza Flavourtec Sp. z o.o., spółkę założoną i zarejestrowaną w Polsce, Geodetów 28, 80-298 Gdańsk, numer VAT PL5862276576.

"Strona internetowa" oznacza jedną ze stron internetowych znajdujących się pod adresem flavourtecstore.com lub jakikolwiek inny adres URL, który może ją zastąpić; oraz

"Użytkownik/Twój/Ty" oznacza osobę zamawiającą lub w inny sposób nabywającą Towary lub Usługi.

 • 1. Prawa i obowiązki

  1.1. Zobowiązujesz się:

  1.1.1. do terminowego regulowania wszelkich należnych nam kwot;

  1.1.2. że podane przez Państwa Dane Osobowe są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem;

  1.1.3. do niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach w danych osobowych przy użyciu danych kontaktowych określonych w punkcie 5.4; oraz

  1.1.4. do nie podszywania się pod żadną inną osobę lub podmiot lub nie używać fałszywego nazwiska.

  1.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny, treści lub wycofania, tymczasowo lub na stałe, niektórych lub wszystkich dostępnych Towarów lub Usług. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany lub uzupełnienia od czasu do czasu niniejszych Warunków.

  1.3. O ile Klient nie złożył zamówienia na jakiekolwiek Towary lub Usługi lub nie wykupił abonamentu na jakiekolwiek Usługi Abonamentowe, do czasu wejścia w życie takiej zmiany, nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Klienta o takiej zmianie lub wycofaniu.

  1.4. Od czasu do czasu możemy być również zmuszeni do wprowadzenia zmian w specyfikacji dowolnego Towaru lub Usługi:

  1.4.1. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa lub innymi wymogami ustawowymi; lub

  1.4.2. w celu odzwierciedlenia zmian w specyfikacji producenta, ale dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że takie zmiany nie obniżą jakości lub wydajności takiego Dobra i/lub Usługi. W przypadku złożenia przez użytkownika zamówienia na dany Towar i/lub Usługę, których dotyczy problem, a zmiany takie są istotne, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że użytkownik nadal chce realizować złożone przez siebie zamówienie.

  1.5. Towary i usługi nieobjęte abonamentem:

  1.5.1.Użytkownik będzie podlegał zasadom i warunkom obowiązującym w momencie składania zamówienia lub zakupu Towarów lub Usług nieobjętych subskrypcją, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków, które mają zastosowanie z mocą wsteczną. Jeśli tak się stanie, zmiany te będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane w momencie wejścia w życie zmian, nawet jeśli zamówienie zostało złożone wcześniej.

  1.5.2. Nie wycofujemy ani nie modyfikujemy, ze szkodą dla Państwa, żadnych Towarów lub Usług nieobjętych subskrypcją, w odniesieniu do których przyjęliśmy zamówienie od Państwa, z wyjątkiem sytuacji, w których taka modyfikacja lub wycofanie jest wymagane w wyniku zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

  1.5.3. Zakup oprogramowania jest uzależniony od akceptacji warunków przez użytkownika końcowego i/lub umowy licencyjnej (umów licencyjnych) związanych z takim oprogramowaniem.

  1.6 Przewidywane ramy czasowe dostawy Towarów lub zakończenia świadczenia Usług są jedynie szacunkowe, a ich opóźnienia mogą wynikać ze spraw pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

  1.7. Towary mogą podlegać unijnym i amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu oraz prawom kraju, do którego są dostarczane lub używane. Zgodnie z tymi przepisami takie Towary nie mogą być sprzedawane, wynajmowane lub przekazywane zastrzeżonym użytkownikom końcowym (w tym obywatelom Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu i/lub Syrii) lub krajom lub do ograniczonych zastosowań końcowych (w tym zastosowań związanych z rozwojem, produkcją, wykorzystaniem lub konserwacją "Broni masowego rażenia", w tym bez ograniczeń, zastosowań związanych z rozwojem jądrowym, rakietowym i/lub chemiczno-biologicznym). Jeżeli Towary są dostarczane użytkownikowi zgodnie z takimi przepisami eksportowymi, dostawa taka nie podlega żadnym ograniczonym kategoriom.

 • 2. Zamówienia

  2.1. Na naszą prośbę, muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres, dane dotyczące płatności i inne wymagane informacje.

  2.2. Każde złożone przez Państwa zamówienie będzie traktowane jako oferta zakupu Towarów i/lub Usług, których dotyczy Państwa zamówienie. Umowa zostanie zakończona tylko wtedy, gdy wysyłamy Towary/rozpoczynamy świadczenie Usług (jeśli dotyczy) lub gdy pobieramy od Państwa należną płatność (co obejmuje obciążenie Twojej metody płatności), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  2.3. Przyjmują Państwo do wiadomości, że każde automatyczne potwierdzenie złożone przy składaniu zamówienia online nie będzie równoznaczne z przyjęciem Państwa oferty zakupu.

  2.4. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub odrzucić każde zamówienie złożone przez użytkownika w dowolnym czasie przed zakończeniem umowy. W takim przypadku postaramy się skontaktować z Państwem. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia lub zakazania sprzedaży dealerom lub podmiotom, które według naszego wyłącznego uznania korzystają z Towarów lub Usług dla zysku.

 • 3. Cena i płatność

  3.1. Cena Towarów lub Usług (jeśli dotyczy) będzie ceną, o której poinformujemy Państwa przed przyjęciem zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT według aktualnych stawek, chyba że zaznaczono inaczej.

  3.2. Jeśli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności w wyznaczonym terminie, bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych, które możemy mieć, możemy:

  3.2.1. rozwiązać niniejszą umowę w przypadku, gdy Klient zamówił Towary lub Usługi nieobjęte subskrypcją; i/lub

  3.3. Potwierdzasz, że każda metoda płatności, z której korzystasz, należy do Ciebie.

  3.4. Metody płatności podlegają kontroli weryfikacyjnej, sprawdzeniu poprawności i autoryzacji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie towaru spowodowane niepowodzeniem takich kontroli lub autoryzacji.

  3.5. Po odebraniu Towarów i/lub otrzymaniu ich w inny sposób przez Państwa, całe ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Państwa.

  3.6. Bez względu na odbiór Towarów, przejście ryzyka lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszych warunków, prawo własności nie przechodzi na Państwa, dopóki nie otrzymamy pełnej zapłaty za Towary.

  3.7. Do czasu przejścia prawa własności na Państwa, będą Państwo przechowywać Towary w naszym imieniu oraz przechowywać je bezpiecznie i zidentyfikowane jako nasza własność, a my będziemy mieć prawo poprosić o zwrot Towarów.

 • 5. Twoje dane osobowe

  5.1. Musimy gromadzić niektóre dane osobowe, aby dostarczyć Państwu Towary i/lub Usługi.

  5.2. Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać, aktualizować, udostępniać i przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności. Nasza polityka prywatności jest dostępna na żądanie, dzwoniąc do nas przez Internet na stronie Polityka Prywatności.

  5.3. Jeśli chcesz, abyśmy powiedzieli, jakie dane posiadamy, napisz na adres: info@flavourtec.net. Prosimy podać swoje pełne imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

  5.4. Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na kontaktowanie się z Państwem pocztą, e-mailem i telefonicznie w sprawie produktów i usług, które zdaniem Flavourtec Sp. z o.o. oraz starannie wybranych stron trzecich mogą Państwa zainteresować. Można w każdej chwili dokonać zmian swoich preferencji marketingowych, dzwoniąc do nas lub pisząc na adres: info@flavourtec.net. Należy pamiętać, że wejście w życie takich zmian może potrwać do 28 dni.

 • 6. Ograniczenie odpowiedzialności

  6.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez nas w okolicznościach, w których:

  6.1.1. nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania przez nas ostrożności; i/lub

  6.1.2. taka strata lub uszkodzenie nie jest racjonalnie przewidywalna.

  6.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane w całości lub głównie w wyniku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków.

  6.3. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje w żadnym wypadku strat związanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą klienta, w tym, między innymi, strat w zakresie utraconych danych, utraconych zysków lub przerwania działalności.

  6.4. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może:

  6.4.1. wyłączyć lub ograniczyć naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszych działań lub zaniechań lub działań naszych pracowników, agentów lub pracowników; lub

  6.4.2. ograniczyć prawa konsumenta na mocy obowiązującego prawa UE.

  6.5. Wszystkie usługi są świadczone na zasadach uzasadnionych z handlowego punktu widzenia. Mimo, że będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami, nie gwarantujemy, że Usługi spełnią dokładne wymagania użytkownika lub że zawsze będą dostępne.

  6.6. Nowe towary sprzedawane są z korzyścią i na warunkach określonych w jakiejkolwiek gwarancji lub gwarancji udzielonej przez producenta towarów. Jest to uzupełnienie Państwa praw związanych z Towarami, które są wadliwe lub które w inny sposób nie są zgodne z prawnie wymaganym standardem.

  6.7. Każde postanowienie niniejszego punktu 7 działa osobno. Jeżeli jakakolwiek część jest niedozwolona lub nieskuteczna, pozostałe części będą nadal obowiązywać nawet po rozwiązaniu lub anulowaniu naszej umowy.

 • 7. Ogólne

  7.1. Zdarzenia wykraczające poza racjonalną kontrolę stron: Jeżeli którykolwiek z nas nie może zrobić tego, co obiecał z powodu czegoś, na co nie mamy wpływu, takiego jak uderzenie pioruna, powódź, wyjątkowo ostra pogoda, pożar, eksplozja, wojna, zamieszki domowe, spory pracownicze, działania lub zaniechania osób, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, lub działania władz lokalnych lub centralnych lub innych właściwych władz, strona taka nie będzie za to odpowiedzialna.

  7.2. Strony trzecie: Nikt poza Tobą i nami nie może skorzystać z niniejszych Warunków.

  7.3. Cesja: Użytkownik nie może, ale my możemy, przenieść, obciążyć lub w inny sposób pozbyć się naszych praw wynikających z niniejszych Warunków. Każda próba dokonania tego przez użytkownika jest nieważna.

  7.4. Obowiązujące prawo: Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki radzimy sobie z nieporozumieniami i chcesz wszcząć postępowanie sądowe, musisz to zrobić w Polsce.

  7.5. Każda klauzula niniejszych Warunków działa osobno. Jeśli jakakolwiek część jest niedozwolona lub nieskuteczna, pozostałe części będą nadal obowiązywać nawet po rozwiązaniu lub anulowaniu umowy.

  7.6. Monitorowanie połączeń: Monitorowanie lub nagrywanie rozmów może odbywać się w celach służbowych. Połączenia z numerami obsługi klienta powinny wiązać się z kosztami połączeń lokalnych ze standardowego łącza BT, połączenia od innych operatorów mogą się różnić, a połączenia z telefonów komórkowych mogą kosztować znacznie więcej.

 • 8. Rozpatrywanie reklamacji i wysyłanie powiadomień

  8.1. Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić w następujący sposób:

  8.1.1. dzwoniąc pod numer podany na stronie flavourtec.net.

  8.1.2. na piśmie skierowanym do: Flavourtec Sp. z o.o., Geodetów 28, 80-298 Gdańsk, Polska; lub

  8.2. Jeśli musisz wysłać nam powiadomienie dotyczące niniejszych Warunków, możesz to zrobić w następujący sposób:

  8.2.1. pocztą do Urzędu Ochrony Danych,

  8.3. Dowód wysłania nie gwarantuje nam otrzymania Twojego powiadomienia. Musisz upewnić się, że otrzymałeś potwierdzenie od nas, które powinno być przez Ciebie zachowane.

Weryfikacja wieku
Musisz mieć więcej, niż 18 lat, by wejść na tę stronę.