Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), (zwanym dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FLAVOURTEC Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 28, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416589, NIP 5862276576, REGON 221638088 (dalej: „ Administrator”, „Spółka”)

II. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą:

 •  poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres siedziby Administratora: ul. Geodetów 28, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „RODO”,
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@flavourtec.net
 • telefonicznie na nr telefonu:: +48 58 770 05 11

2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, stanowi jednak warunek nawiązania kontaktu z Administratorem.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu:

a) Realizacji umowy/zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń, a także w celu podjęcia współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności;

b) Świadczenia usług na rzecz Klientów, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularzy kontaktowych, przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

c) Konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) Marketingu bezpośredniego usług Administratora;

e) Prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych;

f) Badania satysfakcji oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych im usług

i produktów celem optymalizacji oferty;

g) Wykonania obowiązków rozliczeniowo-podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Umowa współpracy lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • Pani/Pana zgoda wyrażona m.in. w celu przesyłania przez Administratora informacji, w tym marketingowych, handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres trwania umowy,
 • okres wykonywania obowiązków prawnych oraz okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • okres do momentu wycofania zgody,
 • okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, które świadczą na naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, windykacyjne, naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Pani/Pana rzecz, a także podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych usług i produktów oraz wsparcia naszej bieżącej działalności. Ponadto Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

8. Skarga do organu nadzorczego

Niezależnie od praw wymienionych powyżej, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.